Projekty UE

Niniejszym informujemy, iż w związku z podpisaniem umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju firma ProPoint Sp. z o.o. Sp. k rozpoczęła realizację projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej usługi wirtualnego rozruchu systemów automatyki przemysłowej w zakresie robotyzacji, sterowania i systemów wizualizacji bazującej na matematycznych modelach obiektów rzeczywistych”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „ Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Wartość projektu: 7 472 486,13 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 5 855 335,57 PLN

 

PRZEDMIOTEM PROJEKTU JEST PRZEPROWADZENIE BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH UKIERUNKOWANYCH NA OPRACOWANIE INNOWACYJNEGO W SKALI ŚWIATA KOMPLEKSOWEGO I UNIWERSALNEGO SYSTEMU SYMULACYJNEGO, UMOŻLIWIAJĄCEGO REALIZACJĘ WIRTUALNEGO ROZRUCHU (WR) UKŁADÓW STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI. Na podstawie tego rozwiązania ProPoint rozpocznie świadczenie kompleksowej usługi wirtualnego uruchamiania układów sterowania procesami przemysłowymi, zgodnie z indywidualnymi wymaganiami podmiotów zamawiających. Planowana do wdrożenia usługa umożliwiać będzie WR nowych, dopiero tworzonych struktur, ale także ocenę jakości działania i ewentualną jej poprawę w przypadku pracujących już systemów. Rozwiązanie będące przedmiotem projektu należy do obszaru wysokich technologii określonych przez EUROSTAT: 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi. W ramach realizacji projektu Wnioskodawca planuje: - utworzenie wirtualnej biblioteki modeli komponentów wybranych procesów technologicznych, pozwalającej znacząco skrócić czas tworzenia złożonych modeli podobnych procesów dla potrzeb procedury wirtualnego uruchamiania układów sterowania procesami przemysłowymi; - przeprowadzenie badań nad możliwością wykorzystania procedury WR dla procesów przemysłowych; - ocenę możliwości poprawy sterowania procesami dyskretnymi i ciągłymi także poprzez zastąpienie konwencjonalnych regulatorów PID zaawansowanymi algorytmami regulacji; - przetestowanie możliwości wykorzystania procedury WR przy syntezie i uruchamianiu systemu kontroli produkcji, stanowiącego nadrzędną warstwę dla złożonego systemu sterowania ciągiem technologicznym. Powyższe działania pozwolą na osiągnięcie założonych celów projektu. Dla zapewnienia właściwej jego realizacji, podjęliśmy decyzję  o zaangażowaniu Podwykonawcy - Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej.
 

Lista projektów objętych programem dostępna pod linkiem:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/projekty/lista-projektow/lista-projektow-realizowanych-z-funduszy-europejskich-w-polsce-w-latach-2014-2020/